Komisje egzaminacyjne

W dniu 24 kwietnia w Domu Technika NOT w Warszawie, ul. Czackiego 3/5 odbyło się zorganizowane przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP

XVII Seminarium Konsultacyjno-Szkoleniowe

na temat

„AKTUALNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA

KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH W SEP”

przeznaczone dla przewodniczących i sekretarzy Komisji Kwalifikacyjnych funkcjonujących w SEP, przewodniczących Oddziałowych Rad Nadzorczych ds. KK oraz członków Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP.

Program seminarium obejmował zagadnienia:

    1. Stan i funkcjonowanie Komisji Kwalifikacyjnych w SEP.

 

    1. Powoływania i funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnych w świetle aktualnych unormowań prawnych – doświadczenia regulacyjne przedstawił przedstawiciel Urzędu Regulacji.

 

      1. Uwagi dotyczące aktów prawnych dotyczących stwierdzania i uznawania kwalifikacji w energetyce przedstawił przedstawiciel Departamentu Energetyki z Ministerstwa Gospodarki.

<br? <li=””>Doświadczenia i wnioski Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące stosowania nowych przepisów BHP w energetyce przedstawił przedstawiciel Dep. Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy.<br? <li=””>Uznawanie kwalifikacji zawodowych w energetyce uzyskanych w krajach członkowskich UE – referat wygłosił przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Podczas seminarium przedstawiona została nowa

„INSTRUKCJA ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH”

 

zatwierdzona przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP zaktualizowana w kwietniu 2015 r. (zastępuje Instrukcję z października 2003 r.)-dostępna w Biurze Oddziału SEP.

Opracował: 05-2015 J.Skwara

Lokalizacja

Kontakt