Regulamin

REGULAMIN ZARZĄDU ODDZIAŁU KROŚNIEŃSKIEGO Stowarzyszenia Elektryków Polskich na okres kadencji 2014-2018r.

 

XI Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału w dniu 22.02.2014r.

 

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: Prezes Oddziału i 14 Członków Zarządu.

 

2. Na wniosek Prezesa Oddziału Zarząd wybiera ze swego grona:

 

– Wiceprezesa ds. Organizacyjnych
– Wiceprezesa ds. Szkoleniowych
– Sekretarza
– Skarbnika

 

3. Do obowiązków i kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 

3.1 Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze Statutem SEP, regulaminami Oddziału oraz uchwałami WZD, ZG i WZDO.

3.2 Uchwalanie regulaminów oddziału za wyjątkiem Regulaminu WZDO, Regulaminu ZO i Regulaminu KRO.

3.3 Uchwalanie zasad finansowania działalności, zarządzanie środkami finansowymi, administrowanie majątkiem i nadzorowanie działalności gospodarczej

3.4 Ustalanie struktury organizacyjnej Oddziału i zakresu działalności oddziałowych jednostek organizacyjnych

3.5 Przyjmowanie i wykreślanie członków oraz ewidencjonowanie i rozwiązywanie kół.

3.6 Powoływanie i rozwiązywanie oddziałowych sekcji naukowo-technicznych oraz wydawnictw; powoływanie i odwoływanie przewodniczących i członków komisji oddziałowych, redaktorów oddziałowych wydawnictwa, kierowników ośrodków: rzeczoznawstwa i szkoleniowych, klubów i jednostek specjalistycznych oraz nadzorowanie ich działalności

3.7 Zgłaszanie przedstawicieli oddziału do centralnych jednostek organizacyjnych

3.8 Wnioskowanie o nadanie godności, odznak, medali i odznaczeń oraz wyróżnień

3.9 Nadawanie oddziałowych wyróżnień

3.10 Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do regionalnych organizacji naukowo-technicznych i gospodarczych

3.11 Wybór przedstawicieli Oddziału do innych organizacji, których Oddział jest członkiem

3.12 Prowadzenie wspólnej z ZG polityki w zakresie: norm, przepisów i terminologii, działalności naukowo-technicznej, rzeczoznawczej, wydawniczej i szkoleniowej

 

4. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 50 % Członków Zarządu.

 

5. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium. W skład Prezydium wchodzą: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik.

 

5.1. Zebrania Zarządu Oddziału zwołuje Prezes stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.2. Na zebrania Zarządu Oddziału są zapraszani: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału, Prezesi Kół, oraz inni przedstawiciele jednostek organizacyjnych Oddziału zgodnie z tematyką zebrania.

5.3. Głos stanowiący na zebraniu Zarządu Oddziału mają jedynie obecni na zebraniu członkowie Zarządu Oddziału.

5.4. Na wakujšce miejsce Członka Zarządu Oddziału powoływany jest przez Zarzšd Oddziału następny kandydat w kolejności uzyskanej liczby głosów w wyborach do Zarządu Oddziału na ostatnim WZDO.

5.5. Członkowie Władz Oddziału pełniš swoje funkcje społecznie.

5.6. Obsługę administracyjną Władz Oddziału SEP prowadzi Biuro Zarządu Oddziału Krośnieńskiego SEP.

 

6. Prezes kieruje pracami Zarządu Oddziału i jego Prezydium, a w okresach pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje dotyczące spraw wyszczególnionych w § 30 ust. 4 pkt. 1 i 7 Statutu SEP, tj:

 

6.1. Kieruje działalnością Oddziału zgodnie ze statutem SEP, regulaminami oddziału oraz uchwałami WZG, ZG i WZDO

6.2. Zgłasza przedstawicieli Oddziału do centralnych jednostek organizacyjnych.

6.3. Prezes Oddziału i z jego pisemnego upoważnienia wiceprezesi lub inne osoby zarządu reprezentują oddział

 

7. Wiceprezes ds. Organizacyjnych:

 

7.1. Wnioskuje sprawy dotyczące struktury organizacyjnej Oddziału.

7.2. Nadzoruje działanie kół w Oddziale.

7.3. Nadzoruje działalność gospodarczą Oddziału.

7.4. Kieruje sprawami nadawania odznaczeń i wyróżnień.

 

8. Wiceprezes ds. Szkoleniowych:

 

8.1. Nadzoruje prace komisji egzaminacyjnych.

8.2. Nadzoruje organizację kursów i szkoleń.

8.3. Nadzoruje działalność Komisji i Sekcji Technicznych.

 

9. Skarbnik:

 

9.1. Nadzoruje sprawy finansowe Oddziału.

9.2. Nadzoruje wnioski odnośnie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych, wykładowców na kursach oraz wynagrodzeń personelu etatowego Oddziału, zatwierdzane następnie przez Prezydium Zarządu Oddziału.

9.3. Nadzoruje opłacanie składek członkowskich.

 

10. Sekretarz:

 

10.1. Nadzoruje sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu i Prezydium Oddziału.

10.2. Pilnuje właściwego obiegu korespondencji oraz terminowości sprawozdań.

10.3. Opiekuje się Kroniką Oddziału.

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU KROŚNIEŃSKIEGO Stowarzyszenia Elektryków Polskich na okres kadencji 2014-2018

 

XI Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału w dniu 22.02.2014r.

 

1. Postanowienia ogólne, zadania i zakres działania.

 

1.1. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zwana dalej KRO jest jednš z władz Oddziału SEP powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu i jednostek organizacyjnych Oddziału zgodnie ze Statutem SEP i niniejszym Regulaminem.

1.2 Do obowiązków i kompetencji KRO należy:

1.2.1. Dokonywanie okresowych kontroli działalności ZO i wszystkich jednostek organizacyjnych oddziału w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, ze statutem SEP, uchwałami WZD i WZDO

1.2.2. Ocena rocznych sprawozdań finansowych oddziału i uchwał dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz ocena działalności i sprawozdania ZO

1.2.3. Coroczne, pisemne przedstawianie wyników tych ocen Zarządowi Oddziału i ich przesyłanie delegatom na WZDO

1.2.4. Składanie sprawozdań na WZDO i zgłaszanie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego ZO

1.2.5. Wnioskowanie do ZO o zwołanie NWZDO

 

2. Zasady organizacyjne.

 

2.1. KRO składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SEP. Członkowie KRO pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja KRO trwa cztery lata.

2.2. KRO na pierwszym zebraniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Pierwszemu zebraniu KRO przewodniczy ustępujący Przewodniczący KRO, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem członek KRO.

2.3. Wszelkie pisma i akta KRO podpisuje Przewodniczšcy lub jego Zastępca. Uchwały KRO i protokoły z posiedzeń podpisuje Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz.

2.4. W razie rezygnacji lub trwałej niemożności pełnienia swych funkcji przez Członka KRO, Przewodniczący powołuje na jego miejsce kandydata do KRO, który w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału otrzymał kolejną, najwyższą liczbę głosów.

2.5. Zebrania KRO powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. O zebraniach KRO powinni być zawiadamiani Członkowie KRO co najmniej na 6 dni przed ustalonym terminem.

2.6. Uchwały na zebraniach KRO zapadają zwykłš większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczšcego zebrania.

 

3. Formy działania KRO.

 

3.1. Członkowie KRO biorą czynny udział w pracach KRO przez uczestniczenie w jej zebraniach, dokonywanie kontroli i analizy w powierzonej im dziedzinie działalności będą w jednostkach organizacyjnych oraz składanie podczas zebrań sprawozdań z wyników swojej pracy.

3.2. Członkowie KRO przy dokonywaniu kontroli mają prawo badania wszelkich dokumentów, akt, ksiąg, stanu kasy oraz żšdania wyjaśnień od członków kontrolowanych władz, jednostek organizacyjnych i pracowników Oddziału.

3.3. Członkowie KRO mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich jednostek organizacyjnych

3.4. Przewodniczący KRO reprezentuje KRO, zwołuje zebrania i im przewodniczy, planuje pracę Członków. Ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału i jego Prezydium. Przewodniczący KRO okresowo informuje Prezesa Zarządu Oddziału o wynikach kontroli i corocznej ocenie działalności Oddziału SEP. W przypadku nieobecności Przewodniczącego KRO jego obowiązki pełni Zastępca lub Sekretarz.

3.5. zgodnie z § 33 Statutu SEP.

 

4. Postanowienia końcowe.

 

4.1. Obsługę administracyjno-biurową KRO sprawuje etatowy pracownik Biura Zarządu Oddziału, który przechowuje i zabezpiecza akta KRO. Pracownik ten działa w myśl poleceń Przewodniczącego KRO.

4.2. Niniejszy regulamin KRO SEP jest zgodny ze Statutem SEP

Lokalizacja

Kontakt