Sylwetki Prezesów

Zenon Surski – Szydłowski
pierwszy Prezes Zarządu Oddziału Krośnieńskiego SEP

Zenon Surski – Szydłowski urodził się 3 marca 1940r. w Radziechowie na Ukrainie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Rymanowie kontynuował naukę w Technikum Elektrycznym w Lublinie, gdzie zdał maturę w 1958 roku.
Pracę zawodową rozpoczął w PKP na odcinku Kolejowym Stróże – Zagórz w dziale elektrycznym. Z chwilą utworzenia w Krośnie nowego Rejonu Energetycznego, w1964r. podjął w nim pracę. W RE Krosno tworzył Rejonową Dyspozycję Mocy, był kolejno Kierownikiem Działu Eksploatacji, Z-cą Kierownika Rejonu ds. Technicznych , w 1978 r objął stanowisko Kierownika Rejonu Energetycznego w Krośnie. Funkcję Kierownika, przez krótki okres Dyrektora Rejonu, pełnił do chwili przejścia na rentę ze względu na ciężką chorobę. W 1978 roku po obronie pracy dyplomowej na Politechnice Rzeszowskiej uzyskał tytuł inżyniera.
W 1965 r w Rejonie Energetycznym w Krośnie utworzył Koło SEP, którego został Prezesem. Było to drugie Koło SEP w Krośnie podlegające Oddziałowi Rzeszowskiemu SEP. Po utworzeniu województwa krośnieńskiego z wielką pasją przystąpił do organizacji nowego Oddziału Krośnieńskiego SEP , który powstał 27 marca 1980r na Zjeździe Założycielskim.Pierwszym Prezesem Oddziału został kol. Zenon Surski – Szydłowski. Funkcję tę pełnił w kadencjach 1980-1987 oraz 1990-1994. W latach 1987-1990 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału. W późniejszych latach , aż do roku 2002 był członkiem Zarządu Oddziału.
Za swoje osiągnięcia na polu zawodowym i społecznym został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Kol. Zenon Surski-Szydłowski był mądrym, energicznym i życzliwym człowiekiem, osobą otwartą na innych, bardzo dobrym organizatorem i kolegą. Zmarł 30 kwietnia 2003r., jest pochowany na cmentarzu w Rymanowie. Wspominany jest przez wszystkich z uznaniem i szacunkiem.

 

Aleksander Perec
prezes Oddziału Krośnieńskiego SEP  
w latach 1987r. do 1990r. 
oraz 1994r. do 1998r.
Aleksander Perec

Aleksander Perec urodził się 14 marca 1930 roku w Iwoniczu Zdroju. Studiował na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie uzyskując w roku 1956 dyplom magistra inżyniera elektryka. W 1965 roku na Politechnice Warszawskiej ukończył studia podyplomowe w zakresie Elektroenergetyki Przemysłowej. W roku 1988 uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w zakresie elektroenergetyki przemysłowej.
Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Projektów Gospodarki Komunalnej w Krakowie w 1956 roku. W latach 1957 – 1962 pracował w DOKP – Kraków przy elektryfikacji kolei Kraków – Katowice oraz Kraków – Przemyśl. Od 1962 roku przez 38 lat pełnił funkcję Głównego Energetyka w Krośnieńskich Hutach Szkła w Krośnie.
Do SEP wstąpił w 1979 roku. Należał do komitetu założycielskiego Oddziału Krośnieńskiego SEP utworzonego w 1980 roku i pełnił w nim funkcję wiceprezesa w I, II, III kadencji i prezesa IV i VI kadencji i dale
j wiceprezesa w V, VII i VIII kadencji.
Uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, między innymi: Złotą Odznaką Honorową SEP, Złotą Odznaką Honorową NOT, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Władysław Turek 
prezes Oddziału Krośnieńskiego SEP
w latach 1998r do 2006r.

Władysław Turek

Władysław Turek urodził się 31 maja 1953 w Dukli.Absolwent Politechniki Rzeszowskiej Im.Ignacego Łukasiewicza.Dyplom magistra inżyniera elektryka uzyskał w roku 1978 i od tego roku pracuje w energetyce.W latach 1992-2008 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu Energetycznego Krosno.
Do SEP wstąpił w 1977 roku.Pełnił funkcję Prezesa Oddziału Krośnieńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich  w latach 1998-2006.Radny Wojewódzki w kadencji 2010-2014.
Odznaczony Złotą Odznaką Honorową SEP.Srebrną Odznaką Honorową NOT, Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Kościoła i Narodu.
Jan Gagatko
prezes Oddziału Krośnieńskiego SEP
w latach 2006r. do 2010r. i 2010r. do 2014r.

Jan Gagatko

Jan Gagatko urodził się 16 czerwca 1959 roku w Pielni k. Sanoka. Ukończył 5-letnią szkołę średnią – Technikum Mechaniczne w Sanoku w 1979r a następnie podjął studia dzienne na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej uzyskując w roku 1984 dyplom magistra inżyniera elektryka. W 2009 roku na Politechnice Rzeszowskiej ukończył studia podyplomowe w zakresie „Termomodernizacje i odnawialne źródła energii”.
Pracę zawodową rozpoczął w 1984 r w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu w Wydziale Energo-Mechanicznym a następnie w latach 1985-1988 w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów O/Krosno jako kierownik budów linii i stacji.
Od 1989 nieprzerwanie do chwili obecnej zatrudniony w Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym Rejon Energetyczny Sanok/aktualnie PGE Dystrybucja SA O/Rzeszów/ gdzie pełnił kolejno funkcje : kierownika oddziału stacji i automatyki zabezpieczeniowej, z-cy dyr. Rejonu ds. ekonom-handlowych, dyrektora Rejonu/ do chwili obecnej/
Do SEP O/Rzeszów wstąpił w 1983 roku w trakcie studiów, przejście do O/Krośnieńskiego nastąpiło w 1989r.
Uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, między innymi: Złotą Odznaką Honorową SEP, Srebrną Odznaką Honorową NOT, Srebrnym  Krzyżem Zasługi.

Eugeniusz Łopatkiewcz 

prezes Oddziału Krośnieńskiego SEP
w latach 2014r. -nadal

Eugeniusz Łopatkiewcz

Eugeniusz Łopatkiewicz urodził się 16 stycznia 1955 r. w Jaśle. W latach 1974 – 1979 studiował na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując dyplom magistra inżyniera elektryka. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Inżynierii oprogramowania na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej.
Pracę zawodową rozpoczął w 1980 r w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych GLINIK w Gorlicach, zaczynając od stanowiska stażysty aż po stanowisko starszego mistrza Warsztatu Elektrycznego. Po 7 latach pracy w Gorlicach powrócił do rodzinnego miasta zatrudniając się w ówczesnych Podkarpackich Zakładach Rafineryjnych w Jaśle, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego, chociaż w międzyczasie wskutek zmian własnościowych firma kilka razy zmieniała swoją nazwę ( Rafineria Jasło S.A., LOTOS Jasło S.A., LOTOS Infrastruktura S.A.).
Od 1989 r. nieprzerwanie pracuje na stanowiskach kierowniczych w zakładzie. Przez okres 2-ch kadencji jako przedstawiciel pracowników pełnił funkcję członka rady nadzorczej swojej firmy. Od 2008 roku pracuje dodatkowo jako nauczyciel akademicki w Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle.
W szeregi SEP wstąpił w roku 1990, stając się członkiem Koła nr 19 działającym przy PZR w Jaśle. Podczas WZDO w 1994 r. w Krośnie został wybrany członkiem Zarządu Oddziału, pełniąc tę funkcję nieprzerwanie podczas kolejnych kadencji. W latach 2006 – 2014 przez dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa Koła nr 19. W 2007 roku został powołany na funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału krośnieńskiego i pełniąc tę funkcje podczas kolejnej kadencji. 22.02 2014 r. delegaci obradujący podczas XI WZDO w Krośnie powierzyli mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Oddziału.
Uhonorowany Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP.

Lokalizacja

Kontakt